Dokumentáció

Közös múltunk kulcskérdései. Elõkészületi anyagok a történelemtanrái kézikönyvhöz

A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK TÖRTÉNELEM KULCSKÉRDÉSEI
KLÚÈOVÉ OTÁZKY SLOVENSKÝCH A MAÏARSKÝCH DEJÍN

(A Magyar-Szlovák Történész Bizottság munkaanyaga)

Kulcstémák / KLúèové témy:
1. Stredovek - Középkor

Príchod Slovanov, Velká Morava, príchod Maïarov do Karpatskej kotliny
Szlávok, magyarok megtelepülése, Nagymorávia, honfoglalás
(A. Ruttkay, AÚ SAV - Szõke B.)

Vznik uhorského štátu (J. Lukaèka, HÚ SAV - Zsoldos)
A koraközépkori magyar állam kialakulása

Etnická, regionálna, mestská štruktúra stredovekého Uhorska
A középkori Magyar Királyság etnikai, regionális és városi szerkezete
(V. Segeš, VHÚ - E. Csukovits)


2. Raný novovek - Koraújkor

A Habsburg-monarchia és a Magyar Királyság három részre szakadása Mohács, illetve 1541 után. A török hódoltság kérdése
Habsburská monarchia a rozèlenenie uhorského štátu po Moháèi, resp. po 1541 Problematika tureckej okupácie
(V.Èièaj, HÚ SAV - G. Pálffy)

A natio hungarica, a magyarországi rendi-nemesi nemzet és értelmiség hungarus tudata és patriotizmusa
Uhorské vedomie, natio hungarica uhorskej š¾achty a uhorskej inteligencie, uhorský patriotizmus
(E.Kowalská, HÚ SAV - Soós)

Reformáció, ellenreformáció és a Habsburg-ellenes felkelések
Protihabsburské povstania - reformácia a rekatolizácia
(P. Kónya, PÚ - Oborni Teréz)

A magyar állam megújítása és a belsõ telepítések
Reštaurácia uhorského štátu a vnútorné kolonizaèné vlny
(I. Mrva, TU - Varga J. J.)


3. Novovek (19. storoèie) - Újkor (19. század)

A nemzeti mozgalmak kezdetei: a nyelvújítás, nyelvtörvények és nyelvharcok
Zaèiatky národných hnutí, jazyková kodifikácie, jazykové zákony, jazykové boje
(P. Šoltés, HÚ SAV - Kiss László)

A magyarországi nemzeti mozgalmak programjai
Programy národných hnutí v uhorskom štáte (D. Škvarna, UMB - I. Halász)

Politikai küzdelmek, nemzeti, nemzetiségi jogi mozgalmak és a magyarországi nemzetiségi politika
Politické úsilia, hnutia o národné, národnostné práva a uhorská národnostná politika
(M.Podrimavský, HÚ SAV - L. Szarka)

Asszimiláció, migráció, társadalmi mobilitás, modernizáció Magyarországon
Asimilaèné, migraèné procesy, mobilita, modernizácia v Uhorsku
(M.Kme, UMB - Nagy Mariann)


4. Najnovšie obdobie (20. storoèie) - Legújabb kor (20. század)

A történeti Magyarország felbomlása és a nemzetállamok kialakulása
Zánik Uhorska a vznik národných štátov (M.Hronský, UPV SAV - Ablonczy Balázs)

Magyarok és szlovákok a két világháború közötti nemzetállami kapcsolatokban
Maïari - Slováci národné štáty v medzivojnovom období (L. Deák, HÚ SAV - A. Simon)

A magyar-szlovák kapcsolatok válságos évtizede (1938-1948)
Krízové desaroèie v slovensko-maïarských vzahoch 1938-1948
(Š. Šutaj, SÚ SAV r. 1945-48; I.Baka, VHÚ r. 1938-45 - Á. Popely)

Állam és társadalom Magyarországon és Szlovákiában a kommunista rendszer évtizedeiben
Štát a spoloènos na Slovensku a v Maïarsku v období komunistického režimu
(S.Sýkora, HÚ SAV - T. Valuch)

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a kezdőlapra...

Az oldal tetejére...

 
© 2007. Magyar Történelmi Társulat