Forráskiadványok

Nagy Imre-Deák Farkas-Nagy Gyula: Hazai oklevéltár, 1234-1536. Bp., 1879

Teleki család oklevéltára 2 kötet

Teleki Mihály levelezése, 1656-1679. 1-8. köt.. Szerk.: Gergely Samu. Bp., 1905-1926.

Radvánszky Béla: Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Bp., 1888. [Házi történelmünk emlékei]

Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek. Bp., 1893. [Házi történelmünk emlékei]

Zichy okmánytár 12 kötet

Szabó Károly-Szádeczky Lajos: Székely Oklevéltár, 1-4. Kolozsvár, 1872-1895.

Magyarország újabbkori történetének forrásai. Fontes historiae Hungaricae recentioris. Budapest, 1921-

Széchenyi István iratai, 1-3. Bp., 1921-1925. (Gr. Széchenyi István összes munkái, VII-IX. köt.), Összesen 13 kötet.

Domanovszky Sándor: József nádor élete és iratai, 1-4. köt. Bp., 1925-1944.

Lukinics Imre: A szatmári béke története és okirattára. Bp., 1925.

Mályusz Elemér: Sándor Lipót fõherceg nádor iratai. Bp., 1926.

Szekfû Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez, 1790-1848. Bp., 1926.

Madzsar Imre: Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekrõl. Bp., 1927.

Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában, 1-2. Bp., 1927-1928.

Szabó Dezsõ: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában, 1. Bp., 1933.

Czeke Marianne: Brunszvik Teréz grófnõ naplói és feljegyzései. Bp., 1938.

Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története, 1-2. Bp., 1938-1940.

Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai, 1-3. Bp., 1952-1957.

Barta István: Kossuth Lajos összes munkái, Országgyûlési Tudósítások, 1832-1836. 1-6. köt. Bp., 1948-1961.

- -: - -.Törvényhatósági Tudósítások, 1836-1837. Bp., 1966.

Magyarország törökkori történetének iratai. Fontes historiae Hungaricae aevi Turcici. Bp., 1923.

1. Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi fogságában írt naplója 1664. Közzéteszi Lukinich Imre. Bp., 1923.

Balassi Bálint költeményei 1 kötet

Mihály havasalföldi vajda Erdélyben 1 kötet

Deák Ferenc kiadatlan leveleibõl. Válogatta, jegyzetekkel ellátta és az elõszót írta Sándor Pál. Budapest, 1992.

Enyingi Török Bálint. A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi Bessenyei József. Budapest, 1994.

Vissza a kezdőlapra...

Az oldal tetejére...

 
© 2007. Magyar Történelmi Társulat